Thông báo về quyền riêng tư của Firefox OS

Mozilla đảm nhiệm Quyền Riêng Tư của bạn. Khi Firefox OS gửi thông tin cho chúng tôi, của chúng tôi Chính sách Riêng Tư của Mozilla mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin đó.

Những điều bạn cần biết

Firefox OS nối kết với chúng tôi và những người khác để cung cấp các tính chất về sản phẩm.

  • Các cập nhật: Để giữ được cập nhật, Firefox OS tự động nối kết với một dịch vụ được điều hành bởi hoặc thay mặt cho nhà sản xuất thiết bị của bạn. Firefox OS cũng tự động kiểm tra xem các cập nhật cho các ứng dụng được thiết lập bằng cách gửi một yêu cầu cho Firefox Marketplace hay các dịch vụ của người phát triển ứng dụng đó nếu bạn đã thiết lập một ứng dụng từ địa điểm khác.
  • Địa điểm: Khi bạn bật các dịch vụ cho vị trí, Firefox OS có thể sử dụng nhiều điểm dữ liệu và thực thể để đánh giá vị trí của bạn, trong đó bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ GPS, AGPS và các vị trí địa lý khác. Bạn có thể tắt các dịch vụ cho vị trí trong ứng dụng "Cài Đặt" của Firefox OS trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm về các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ AGPS.
  • Việc kích hoạt ban đầu: Khi dụng cụ Firefox OS được kích hoạt lần đầu, Firefox OS gửi cho Mozilla một lệnh ping dữ liệu một lần (ví dụ dữ liệu liên quan đến thông tin đặc biệt cho thiết bị, chẳng hạn như bản phát hành phần mềm, số nhận diện đối tác, quốc gia và kích thước màn ảnh) giúp Mozilla quyết định nếu các cập nhật về an ninh và các giải quyết quan trọng cần thiết cho người sử dụng và đối tác của chúng tôi, quyết định những nhu cầu cho những người phát triển ứng dụng để cho họ có thể xây những ứng dụng tốt hơn cho những người sử dụng của chúng tôi và giúp Mozilla trong việc phân tích thị trường (ví dụ quyết định số thiết bị đã được kích hoạt). Tìm hiểu thêm
  • Sử Dụng Ứng Dụng: Nhằm cải tiến việc khám phá nội dung trên Thị Trường Firefox, Firefox OS gửi cho Mozilla "Thông Tin Sử Dụng Ứng Dụng" (ví dụ thời gian dùng hoạt động, số lần mở/đóng/lỗi, danh sách các ứng dụng không được thiết lập trên các thiết bị Firefox OS). Bạn có thể tắt việc chia sẻ Thông Tin Áp Dụng Ứng Dụng trong ứng dụng "Cài Đặt" của Firefox OS trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Thông Tin về Người Cung Cấp Dịch vụ Tìm Kiếm: Nhằm cải tiến việc khám phá nội dung trên các thiết bị Firefox, Firefox OS gửi thông tin cho Mozilla về dịch vụ tìm kiếm nào cung cấp kết quả tìm kiếm cho thiết bị. Bạn có thể tắt việc chia sẻ thông tin về kết quả tìm kiếm của dịch vụ tìm kiếm trong ứng dụng "Cài Đặt" của Firefox OS trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm

Giống như đa số thiết bị di động, thiết bị bạn đang dùng do vài bên tạo ra. Thông báo này chỉ bao gồm cách Mozilla sử lý thông tin cho các bản chính của Firefox OS do Mozilla ủy quyền.

  • Nếu bạn sử dụng các ứng dụng do người nào khác ngoài Mozilla làm ra, chính sác riêng tư sẽ áp dụng.
  • Firefox OS cho phép bạn sử dụng vài dịch vụ bên thứ ba tích hợp, như email hay người cung cấp xã hội của bạn. Chính sách riêng tư của những dịch vụ đó sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng chúng.