Manifesti i Mozilla-s

Këto janë parimet që na udhëheqin në misionin tonë për promovimin e të qenit të hapur, të risive & mundësive në Web.

10 Parimet Tona

01 Interneti është pjesë e pandarë e jetës moderne – përbërës kyç në edukim, komunikim, bashkëpunim, biznes, dëfrim dhe në shoqërinë në tërësi.

02 Interneti është burim i përbashkët mbarëbotëror dhe duhet të mbetet i hapur dhe i shfrytëzueshëm.

Mësoni më tepër

S’ka pse të argumentohet të qenët të hapur. Të qenët jo të hapur lyp argumente.

Johnathan Nightingale, Zëvendëspresident i Firefox-it

03 Interneti duhet të pasurojë jetën e secilës qenie njerëzore.

04 Siguria dhe privatësia e individit në Internet janë themelore dhe nuk mund të trajtohet si opsionale.

05 Individët duhet të jenë në gjendje t’i japin formë Internetit dhe punës së tyre në të.

06 Efektshmëria e Internetit si burim i përbashkët varet nga ndërveprimi (protokolle, formate të dhënash, përmbajtje), risitë dhe pjesëmarrja e decentralizuar anembanë botës.

07 Programet e lira dhe me burim të hapët nxisin zhvillimin e Internetit si burim i përbashkët.

08 Proceset e tejdukshme dhe me bazë bashkësinë nxitin pjesëmarrjen, përgjegjshmërinë dhe besimin.

09 Ndërhyrjet komerciale në zhvillimin e Internetit sjellin mjaft përfitime; një drejtpeshim mes përfitimit komercial dhe të mirës së përbashkët ka rol kritik.

10 Shtimi i anëve të Internetit që lidhen me përfitimin e përbashkët është qëllim me rëndësi, ia vlen të harxhohet kohë, kujdes dhe përkushtim për të.

Tregojuani shokëve

Mësoni më tepër…