ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ-ਰੀਲਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox

Mozilla

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Screenshot
  • 2x ਵੱਧ ਤੇਜ਼

    Firefox ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ।

  • ਆਮ ਸੂਝਬੂਝ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

    ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, Firefox ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁਣੋ।

  • ਜੋੜ ਰਹਿਤ ਸੈਟਅੱਪ

    ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Windows ਲਈ Firefox ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚ

Windows ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

macOS ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਲੀਨਕਸ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸਿੰਕ ਕਰੋ, ਟੈਬਾਂ ਭੇਜੋ, ਪਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ