ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ-ਰੀਲਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox

Mozilla

ਨਵਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ

ਚੰਗੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Screenshot
  • 2x ਵੱਧ ਤੇਜ਼

    ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਰਫਾਕਸ

  • ਹਲਕਾ

    ਕਰੋਮ ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

  • ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

    ਟਰੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ

ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚ

Windows ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

macOS ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਲੀਨਕਸ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸਿੰਕ ਕਰੋ, ਟੈਬਾਂ ਭੇਜੋ, ਪਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ