ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਵੋ।

ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ-ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਂ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ
  • ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ

    ਆਦਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

  • Make your passwords portable

    ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  • ਆਪਣੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ

    ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।