ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ

100% ਨਵਾਂ, ਹੱਦ ਰਹਿਤ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਹੋਰ ਸਪੀਡ

ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ! ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਬਾਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ

Following the pack isn’t our style. As part of the non-profit Mozilla, Firefox leads the fight to protect your online rights and champion an Internet that benefits everyone — not just a few.

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ!

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੁੱਕਮਾਰਕਾਂ, ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਸਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਵੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਸਿੰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ