Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Mozilla-manifestet

Innleiing

Internett vert ein stadig viktigare del av liva våre.

Mozilla-projektet er eit globalt fellesskap av folk som trur at openheit, nyskaping og mulegheiter er nykelen til framleis god internetthelse. Vi har arbeidd saman sidan 1998 for å passe på at nettet vert utvikla på ein måte som er til nytte for alle. Vi er mest kjende for å ha laga nettlesaren Mozilla Firefox.

Mozilla-prosjektet brukar ei fellesskapsbasert tilnærming for å lage programvare i verdsklasse med open kjeldekode og for å utvikle nye typar av felleskaplege aktivitetar. Vi byggjer fellesskap av folk som er involverte i å gjere internettopplevinga betre for alle.

Som eit resultat av desse satsingane har vi destillert fram ei samling grunnprinsipp som vi meiner er kritiske for at nettet skal halde fram med å gagne allmennytta samt dei kommersielle aspekta av livet. Vi skildrar desse grunnsprinsippa nedanfor.

Målet med manifestet er å:

 1. Formulere ein visjon om det nettet som Mozilla sine deltakarar vil at Mozilla Foundation (heretter «stiftinga Mozilla») skal streve etter;
 2. tale til folk, anten dei har ein teknisk bakgrunn eller ikkje;
 3. gjere dei som bidreg till Mozilla stolte over kva vi gjer og motivere oss å halde fram; samt
 4. leggje til rette eit ramverk for andre, for å verkeleggjere visjonen vår av internett.

Desse grunnprinsippa vil ikkje vekkjast til live av seg sjølv. Folk trengst for å gjere nettet ope og deltakande – personar som handlar som individ, som arbeider saman i grupper og som leiar andre. Mozilla Foundation er forplikta til å fremje prinsippa som er spesifiserte i Mozilla-manifestet. Vi byr inn andre til å vere med oss for å gjere nettet til ein enno betre stad for alle.

Prinsipp

 1. Internett er ein integrert del i det moderne livet – ein nykelkomponent i utdanning, kommunikasjon, samarbeid, business, underhaldning og samfunnet som heilskap.
 2. Internett er ein global, allmenn resurs, som må bli verande open og tilgjengeleg.
 3. Internett skal gjere livet til det enkelte mennesket betre.
 4. Sikkerheit og personvern for individet på nettet er fundamentalt, og må på ingen måte sjåast på som valfritt.
 5. Einskildpersonar må ha moglegheita til å sjølve forme nettet og eigne opplevingar av det.
 6. Kor effektivt nettet er som ein allmenn resurs er avhengig av kompatibilitet (mellom protokoll, dataformat, innhald), nyskaping og ei desentralisert, verdsomspennande deltaking.
 7. Fri og open programvare fremmar utviklinga av internett som ein allmenn resurs.
 8. Transparente, fellesskapsbaserte prosessar fremmar deltaking, ansvarstaking og tiltru.
 9. Kommersiell involvering i utviklinga av internett har mange fordelar; ein balanse mellom kommersiell profitt og allmennytte er avgjerande.
 10. Å forsterke dei allmennyttige aspekta av internett er eit viktigt mål, som fortenar tid, merksemd og engasjement.

Fremming av innhaldet i Mozilla-manifestet

Det finst mange måtar å fremje grunnprinsippa i Mozilla-manifestet. Vi ønskjer velkomen eit breitt spekter av aktivitetar, og reknar med same kreativitet som Mozilla-tilhengarane har vist i andre delar av prosjektet. Einskildpersonar som ikkje er like djupt involverte i Mozilla-prosjektet kan gje støtta si til manifestet på ein enkel og svært effektiv måte med å bruke Mozilla Firefox og andre produkt som lekamleggjer prinsippa i manifestet.

Mozilla Foundation sin lovnad

Mozilla Foundation lovar å støtte Mozilla-manifestet i alle aktivitetane sine. Heilt konkret vil vi:

 • byggje og dele open kjeldekode og fellesskap som støttar grunnprinsippa i manifestet;
 • byggje og leverer utmerkte konsumentprodukt som støttar grunnprinsippa i manifestet;
 • bruke Mozillas aktivum (immaterialrettslege tilgjenge, som opphavsrett og varemerke, infrastruktur, kapital og rykte) for at internett skal bli verande ei open plattform;
 • fremje modellar som skaper økonomisk verdi til nytte for ålmenta; og
 • fremje grunnprinsippa i Mozilla-manifestet, i opne diskusjonar, og innanfor internettindustrien.

Nokre aktivitetar — for tida skaping, leveranse og marknadsføring av konsumentprodukt — skjer først og fremst gjennom Mozilla Foundation sitt heileigde dotterselskap, Mozilla Corporation.

Invitasjon

Mozilla Foundation inviterer alle som støttar grunnprinnsippa i Mozilla-manifestet, til å vere med oss og finne nye måtar å verkeleggjere visjonen av internett, slik som manifestet skildrar.