Atodiad Maniffesto Mozilla

Addewid ar Gyfer Rhyngrwyd Iach

Rhyngrwyd byd-eang, agored yw'r adnodd mwyaf pwerus o gyfathrebu a chydweithredu rydym wedi ei weld erioed. Mae'n ymgorffori rhai o'n gobeithion dyfnaf ar gyfer cynnydd dynol. Mae'n galluogi cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu, adeiladu ymdeimlad o ddynoliaeth gyffredin, a datrys y problemau dybryd sy'n wynebu pobl ym mhobman.

Dros y degawd diwethaf, rydym wedi gweld yr addewid hwn yn cael ei wireddu mewn llawer o ffyrdd. Rydym hefyd wedi gweld grym y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio i chwyddo rhwygiadau, ysgogi trais, hybu atgasedd, a cham drin ffaith a realiti yn fwriadol. Rydym wedi dysgu y dylwn nodi'n fwy penodol at ein dyheadau ar gyfer y profiad dynol o'r rhyngrwyd. Rydym yn gwneud hynny nawr.

  1. Rydym yn ymrwymedig i ryngrwyd sy'n cynnwys holl bobloedd y byd — lle nad yw nodweddion demograffig person yn pennu eu mynediad ar-lein, eu cyfleoedd nag ansawdd eu profiad.
  2. Rydym yn ymroddedig i ryngrwyd sy'n hybu trafodaethau dinesig, urddas pobl a mynegiant unigolion.
  3. Rydym yn ymroddedig i ryngrwyd sy'n dyrchafu meddwl beirniadol, ymresymu rhesymedig, gwybodaeth wedi ei rannu a ffeithiau dilys.
  4. Rydym yn ymroddedig i rhyngrwyd sy'n hyrwyddo cydweithio rhwng cymunedau amrywiol yn gweithio gyda'i gilydd er lles cyffredinol.

Ein 10 Egwyddor

Egwyddor 1 Mae'r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywyd modern—yn elfen allweddol mewn addysg, cyfathrebu, cydweithredu, busnes, adloniant a chymdeithas yn gyffredinol.

Dysgu rhagor

Egwyddor 2 Mae'r rhyngrwyd yn adnodd cyhoeddus byd-eang y mae'n rhaid iddo aros yn agored a hygyrch.

Dysgu rhagor

Egwyddor 3 Rhaid i'r rhyngrwyd gyfoethogi bywydau unigolion.

Dysgu rhagor

Egwyddor 4 Mae diogelwch a phreifatrwydd unigolion ar y rhyngrwyd yn fater sylfaenol ac nid oes modd eu trin fel mater dewisol.

Dysgu rhagor

Egwyddor 5 Rhaid i unigolion gael y gallu i lunio'r rhyngrwyd a'u profiadau arno.

Dysgu rhagor

Egwyddor 6 Mae effeithiolrwydd y rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus yn dibynnu ar y gallu i ryngweithredu (protocolau, fformatau data, cynnwys), arloesi a chyfranogiad datganoledig ledled y byd.

Dysgu rhagor

Egwyddor 7 Mae meddalwedd cod agored ac am ddim yn hyrwyddo datblygiad y rhyngrwyd fel adnodd cyhoeddus.

Dysgu rhagor

Egwyddor 8 Mae prosesau tryloyw cymunedol yn hyrwyddo cyfranogiad, atebolrwydd, ac ymddiriedaeth.

Dysgu rhagor

Egwyddor 9 Mae cyfranogiad masnachol yn natblygiad y rhyngrwyd yn dod â llawer o fuddion; mae cael cydbwysedd rhwng elw masnachol a budd cyhoeddus yn hanfodol.

Dysgu rhagor

Egwyddor 10 Mae cynyddu agweddau budd cyhoeddus y rhyngrwyd yn nod pwysig, teilwng o'n hamser, sylw ac ymrwymiad.

Dysgu rhagor