Isemthethweni

Enkosi kakhulu kuni nonke abancedise ukuchaze ukuxatyazwa kweemphawo zikaMozilla, abathathe inxaxebha kwiiforam zika rhulumente, osinike iimpendulo malunga amagama omthetha kunye neeLocalizations, kwaye na nikezela ngeezakhoina zenu kwimpumelelo leprjekthi kaMozilla.

Ixesha elibekiweyo

Ubucala & uphawo lomsebenzi

iiZaziso zesoftwe ezikutselwayo