Ang pangangailangan ng Firefox ay maaaring hindi maabot ng iyong system, pero pwede mong subukan ang isa sa mga bersyon na ito:

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Pakisundan ang mga alituntunin para mag-install ng Firefox.

Firefox Privacy

Legal

Maraming salamat sa lahat nang tumulong at nagreport ng mga pang-aabuso sa mga marka ng Mozilla, nakibahagi sa mga governance forums, nagbigay ng feedback sa localization at mga terminolohiyang legal, at sa mga nagbahagi ng kanilang talento para sa ikatatagumpay ng proyektong Mozilla.

Terms

Privacy at mga Trademark

Mga abiso sa mga software na dinownload