Ang pangangailangan ng Firefox ay maaaring hindi maabot ng iyong system, pero pwede mong subukan ang isa sa mga bersyon na ito:

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Pakisundan ang mga alituntunin para mag-install ng Firefox.

Firefox Privacy