మీకు, మీ అంతరంగికతకు మరియు బహిరంగ జాలానికి అంకితం

ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను దింపుకోండి — తెలుగు

ఫైర్‌ఫాక్స్‌ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Please follow these instructions to install Firefox.

తోడ్పాటున్న పరికరాలు | వ్యవస్థలు & భాషలు
కొత్త విశేషాలు | గోప్యత
తోడ్పాటున్న పరికరాలు | గోప్యత వ్యవస్థలు & భాషలు | కొత్త విశేషాలు | గోప్యత

మిమ్మల్ని ముందుంచే ఆశయంతో తయారుచేయబడింది

అంతరంగికతలో అత్యంత విశ్వసనీయ అంతర్జాల సంస్థ

జాలంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన విహారిణిగా ఫైర్‌ఫాక్స్ ఎందుకయిందో తెలుసుకోండి

మీలానే పనిచేస్తుంది

మీరు జాలాన్ని ఎలా వాడుతారు అనేది మీకు ప్రత్యేకం. అందుకుతగ్గట్టుగా ఫైర్‌ఫాక్స్‌ని మలచుకోనిస్తుంది. మీరు వాడని వాటిని తీసేయ్యండి, మీరు వాడే వాటిని అలాగే ఉంచుకోండి లేదా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అమర్చుకోండి.

తరచూ చేసే పనుల్లో వేగవంతం

ఇతర విహారిణులతో స్వతంత్ర బెంచిమార్కు మరియు పనితనపు పరీక్షలలో ఫైర్‌ఫాక్స్‌కి “వేగానికి రాజు”గా పేరొచ్చింది. ప్రతీదీ ఇంతమునుపు కంటే వేగంగా చేస్తూ సమయం ఆదా చేసుకోండి.

Firefox
392
Opera Next
329
Chrome
326
Internet Explorer 10
182
Opera
147
* టామ్ హార్డ్‌వేర్ జాల విహారిణుల గ్రాండ్ ఫ్రీ XVI ఫలితాల ఆధారంగా.

ఇది అత్యంత వేగవంతమైన ఫైర్‌ఫాక్స్ ఎందుకో తెలుసుకోండి