புதிய Firefox

  • 2x வேகமானது

    எப்போதும் மிகச் சிறந்த பயர்பாக்சு

  • இலகுவானது

    குரோமை உலாவியைவிட 30% குறைவான நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது

  • வலிமையான தனிமை

    உண்மையான தடமறியல் பாதுகாப்புடன் கூடிய அந்தரங்க உலாவல்