மொசில்லாவுடன் சேர்ந்து தொண்டாற்றுங்கள்!

  • 10,554 மொசில்லியன்ஸ் உலகெங்கும் உள்ளனர்
  • 43 நிகழ்ச்சிகள் உலகெங்கும் நடக்கவிருக்கின்றன
  • 87 மொழிகள், ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் கணக்கிடுகிறோம்

#IAmAMozillian

Hi, I’m Shreyas, a Mozillian in India

I’m a Webmaker Super Mentor who’s passionate about building a more open Web. I love any chance to bring my community together — whether it’s through MozCafes, teaching opportunities or just getting together to talk about projects.

I’m currently helping with:

  • KidZilla
  • MozCafes
  • Maker Party
  • சமூக நிகழ்வுகள்

One thing I’m most proud of in my time as a Mozillian is “KidZilla,” a project that I initiated to educate underprivileged students about the basics of computers and the Internet.

I’m also an avid writer — if you work in Communications or PR, feel free to get in touch with me. I would love to work on something. And if you ever want to talk about Webmaking and teaching, I’m always available.

Meet a few more Mozillians

சமூக புதுப்பிப்புக்களைப் பெறவும் (ஆங்கிலம்)