மொசில்லாவுடன் சேர்ந்து தொண்டாற்றுங்கள்!

  • 10,554 மொசில்லியன்ஸ் உலகெங்கும் உள்ளனர்
  • 48 நிகழ்ச்சிகள் உலகெங்கும் நடக்கவிருக்கின்றன
  • 87 மொழிகள், ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் கணக்கிடுகிறோம்

#IAmAMozillian

Hi, I’m Michael, a Mozillian in Switzerland

I started contributing Firefox patches as a teenager in 2008. Four years later, I decided to officially become a Mozilla Rep and have been helping to build the Mozilla Switzerland community ever since.

I’m currently helping with:

  • வெப்மேக்கர்
  • Hack-a-thons
  • Localization

In addition to organizing community events in Switzerland, I also coordinate events in Germany and Austria, making me one of only a few Mozillians to help pull off events in three different countries — all within a couple of months of each other.

My goal now is to keep growing our global community through localization (translation), hacking and Webmaker projects. If you’re interested, please get in touch.

Meet a few more Mozillians

சமூக புதுப்பிப்புக்களைப் பெறவும் (ஆங்கிலம்)