மொசில்லாவுடன் சேர்ந்து தொண்டாற்றுங்கள்!

  • 10,554 மொசில்லியன்ஸ் உலகெங்கும் உள்ளனர்
  • 49 நிகழ்ச்சிகள் உலகெங்கும் நடக்கவிருக்கின்றன
  • 87 மொழிகள், ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் கணக்கிடுகிறோம்

#IAmAMozillian

Hi, I’m Rubén, a Mozillian in Spain

I’ve been collaborating with the Mozilla community since 2004, helping with website localization, QA, user support and community marketing. I’ve also helped organize events in Spain and performed IT tasks within the Mozilla Hispano community.

I’m currently helping with:

  • Mozilla.org உள்ளூர் மொழிபெயர்ப்பு
  • Mozilla Hispano mentorship program
  • சமூக நிகழ்வுகள்

Meet a few more Mozillians

சமூக புதுப்பிப்புக்களைப் பெறவும் (ஆங்கிலம்)