ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।

ਡੈਸਕਟਾਪ, Android ਅਤੇ iOS ਲਈ Firefox ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਲਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ।

Beta

ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਰੀਲਿਜ਼ ਬਿਲਡ ਵਿੱਚ ਰੀਲਿਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

Beta ਅਸਥਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, Beta Mozilla ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ — ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੋ

ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ

Developer Edition

ਕੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਲਡ, ਟੈਸਟ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

Developer Edition ਅਸਥਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਰ Developer Edition Mozilla ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ - ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੋ

Nightly

ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੈੱਬਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: Firefox Nightly ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

Nightly ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Nightly Mozilla ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ — ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੋ