ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।

ਡੈਸਕਟਾਪ, Android ਅਤੇ iOS ਲਈ Firefox ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਲਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ।

TestFlight

iOS ਲਈ Firefox ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ Apple ਦੇ TestFlight ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।