Betre bokmereke

Alle som likar bokmerke, fortvil ikkje. Organiser dei med Firefox.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox personvern

Funksjonar

  • Lagre bokmerket

    Få favorittane dine sortert med bokmerke-stjernesymbolet, som lar deg leggje til eigne namn og mapper raskt. Bruk deretter verktøylinja for bokmerke, slik at du aldri gløymer lenkene du likar.

  • Ta med deg bokmerka dine

    Ta med deg favorittnettsidene dine. Bruk Firefox Sync for å få tilgang til bokmerka på alle einingane dine, frå datamaskin til mobil. Eller prøv Pocket for å lagre artiklar eller sider og kom tilbake til dei seinare – sjølv utan tilgang til nettet.

  • Bruk tid på bokmerket

    Tren på nøyaktigheita di med kvar utviding for bokmerke-behandling du kan kome på, frå raske knips av heilsider til hurtig-bytande sidestolpar til nedlåste private bokmerke.

Meir personvern

Firefox sel ikkje tilgang til dei personlege opplysningane dine som andre selskap. Frå personvernverktøy til sporingsbeskyttelse, du avgjer sjølv kven som ser kva.

Slik tek Firefox vare på personvernet ditt

Meir friheit

Å følgje straumen er ikkje vår stil. Som ein del av den ideelle organisasjonen Mozilla, leiar Firefox kampen for å verne om rettane dine på nettet, og vi kjempar for eit Internett som kjem alle til gode — ikkje berre dei få.

Surf fritt med Firefox