ទាញយក Firefox — ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិនមាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ Firefox ទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​សាកប្រើ​កំណែ​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​នេះ៖

ទាញយក Firefox — ខ្មែរ

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​មិន​បំពេញ​តាម តម្រូវ​ការ ដើម្បី​​ដំណើរការ​ Firefox ទេ។

ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​មិន​បំពេញ​តាម តម្រូវ​ការ ដើម្បី​​ដំណើរការ​ Firefox ទេ។

សូម​​អនុវត្ត​តាម ការណែនាំ​ទាំងនេះ ដើម្បី​ដំឡើង Firefox ។

ឯនជនភាព Firefox

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​គម្រោង​របស់​ពួក​យើង, ផលិតផល និង​គោលការណ៍​ដែល​បាន​រចនា ដើម្បី​ជួយ​ពិនិត្យមើល និង​រុករក​ដែល​មាន​សក្ដានុពល​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​របស់​ពួក​គេ។

Mozilla