Wobhladowak Firefox Klar

Škita priwatnosć z awtomatiskim blokowanjom wabjenja a ze škitom přećiwo slědowanju na iOS a Androidźe.

Funkcije

  • Zabudźće slědowanje přez wabjenje

    Blokuje wabjenje ze skrytymi přesćěhowakami, kotrež waše daty skradźu hromadźa a čini tak čiste blido. Firefox Klar so na was njedopomina a wone tež nic.

  • Čińće nowy spočatk

    Zhašejće swoje cyłe přehladowanske posedźenje - hesła, historiju, placki - z jeničkim kliknjenjom, hdyžkuli wam do mozow zajědźe.

  • Přehladujće spěšnišo

    Blokujće nawalne wabjenje, kotrež začitowanske časy a wašu sćerpliwosć poćežuja, zo byšće z mjenje balastom a bjez mylacych datow přehadował.

Wjace swobody

Z wjelkami njewujemy. Firefox k powšitkownosći słužacej organizaciji Mozilla słuša, kotraž za škit wašich prawow online wojuje a so za internet zasadźuje, kotryž je wšěm wužitny - nic jenož někotarym.

Přehladujće njewotwisnje z Firefox

Wjace wukona

Pój, internet! Loni smy wukon Firefox jara polěpšili. Firefox móže nětko spěšnišo startować, rajtarki wuměnić a strony kulić.

Sčińće wjace z Firefox