Manifesto Mozilla

Na 10 prionnsabalan againn

01 Tha an t-eadar-lìon an teis-mheadhan ar beatha an-diugh — gleus deatamach ann am foghlam, conaltradh, co-obrachadh, gnothachas, dibhearsan agus 'nar sòisealtas san fharsaingeachd.

Barrachd fiosrachaidh

02 Tha an t-eadar-lìon 'na ghoireas poblach eadar-nàiseanta agus feumaidh sinn a chumail fosgailte is gun bhacadh.

Barrachd fiosrachaidh

03 Feumaidh an t-eadar-lìon beatha mac an duine a dhèanamh nas fhearr.

Barrachd fiosrachaidh

04 Tha tèarainteachd is prìobhaideachd nan daoine riatanach agus cha bu chòir dhaibh a bhith an suarachas.

Barrachd fiosrachaidh

05 Feumaidh comas a bhith ag daoine an t-eadar-lìon a dhealbhadh agus na nì iad air.

Barrachd fiosrachaidh

06 Tha èifeachd an eadar-lìn mar ghoireas poblach a' crochadh air dè cho math 's a dh'obraicheas e le rudan eile (pròtacalan, fòrmatan dàta, susbaint), thionnsgnadh is com-pàirteachas air feadh an t-saoghail.

Barrachd fiosrachaidh

07 Bathar-bog an-asgaidh 's fosgailte a bhrosnaicheas leasachadh an eadar-lìn mar ghoireas poblach.

Barrachd fiosrachaidh

08 Tha dòighean-obrach fosgailte sa choimhearsnachd a' brosnachadh com-pàirteachais, cunntachalachd agus earbsa.

Barrachd fiosrachaidh

09 Thig iomadh buannachd an cois com-pàirteachais choimeirsealta ann an obair-leasachaidh an eadar-lìn; tha cothromachadh eadar prothaid choimeirsealta is buannachd dhan phoball riatanach.

Barrachd fiosrachaidh

10 Tha e 'na amas luachmhor - a tha airidh air saothair is dealas - buannachdan poblach an eadar-lìn a leudachadh

Barrachd fiosrachaidh