Keɓgol Toppitorde Finnde daaƴtaama

Accu fijo teskorde e Toppitorde Finnde Firefox.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox

Koolaaɗo finnde

Yejjit puɗɗitogol ngol. Toppitorde Finnde Firefox ina moofta finndeeji maa fof mbele aɗa waawa seŋaade ko yaawi, walla yiytude finndeeji danndaaɗi no weeɓiri. Ngam kisal mawngal, rokku ordinateer maa finnde baabaare.

Ninja finnde

Alaa “fuɗɗito kadi” saanga nde ngonɗaa e etaade woodde ɗo njettiɗaa. Seŋo e Konte Firefox maa e cinndel maa, finndeeji maa njahda e maa. Silloor ceŋogol maa yaltoyat, hono nii tan.

Toppitorde finnde

Dañ dadol kisal ɓalowol ɗiɗaɓol e geɗe keewɗe ɗe toppitorde finndeeji Firefox ɓeyditte. Suɓo katojinaaɗo gooɗɗo walla yiytu tolno aroowo woɗngo rewrude e ɓetooji renndo toowngo kam e ƴeewte.