Firefox wašu priwatnosć w kuždem produkśe šćita

Firefox Browser

Wušej 2.000 pśeslědowakow zablokěrowane – awtomatiski

Slědowanje online jo něnto epidemija: Pśedewześa kuždemu pógiboju slěduju a gromaźe daty, aby pśedpowěźeli a wobwliwowali, což buźośo ako psiduce cyniś. Myslimy se, až to jo śěžke pśekśiwjenje wašeje priwatnosći. Togodla jo pólěpšony slědowański šćit za wobglědowaki Firefox na mobilnych rědach a desktopje pó standarźe zaktiwěrowany.

Jolic cośo wiźeś, což Firefox za was blokěruoe, woglědajśo se k toś tomu bokoju na swójom desktopowem wobglědowaku Firefox.

Glědajśo, což Firefox za was blokěrujo

Pólěpšony slědowański šćit wobstaraś

Aktualizěrujśo swój wobglědowak Firefox

  • Njewidobny za głowne pśeslědowaki

    To su styri nejcesćejše kategorije pśeslědowakow – kótarež wam něnto wěcej njeslěduju.

  • Maśo pśecej kontrolu

    Cośo rozsuźiś, což ma se blokěrowaś? Waše nastajenja su jano jadno kliknjenje zdalone.

  • Wěcej ako slědowański šćit

    Jolic maśo Firefox Account, móžośo teke wiźeś, kak wam pomagamy, waše wósobinske informacije a gronidła šćitaś.

Firefox Monitor

Gaž swóju e-mailowu adresu w Firefox Monitor zapódawaśo, pytamy, lěc jo w znatych datowych źěrach a zabydnjośo ju ned zasej – snaźkuli awtorizěrujośo nas, se teke w nowych datowych źěrach za wašymi wósobinskimi datami rozglědowaś.

Za źěrami pytaś

Pocket

Pocket nastawki wusokeje kwality dopórucujo, kótarež luźe wótwarduju, bźeztogo aby wašu pśeglědowańsku historiju zwěsćił abo waše wósobinske informacije z wabjarjami źělił.

Pocket wobstaraś

Wašo Firefox Account

Wšykne informacije, kótarež se z wašym Firefox Account synchronizěruju – wót wobglědowaka do gronidłow – su skoděrowane. A gronidło wašogo konta jo jadnučki kluc.

Wzejśo swóju priwatnosć a cytańske znamjenja z Firefox Account wšuźi sobu.

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku Firefox Accountsměł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Cytajśo wuzjawjenje wó šćiśe datow za naše produkty