Firefox wašu priwatnosć w kuždem produkśe šćita

Firefox Browser

Wušej 2.000 pśeslědowakow zablokěrowane – awtomatiski

Slědowanje online jo něnto epidemija: Pśedewześa kuždemu pógiboju slěduju a gromaźe daty, aby pśedpowěźeli a wobwliwowali, což buźośo ako psiduce cyniś. Myslimy se, až to jo śěžke pśekśiwjenje wašeje priwatnosći. Togodla jo pólěpšony slědowański šćit za wobglědowaki Firefox na mobilnych rědach a desktopje pó standarźe zaktiwěrowany.

Jolic cośo wiźeś, což Firefox za was blokěruoe, woglědajśo se k toś tomu bokoju na swójom desktopowem wobglědowaku Firefox.

Glědajśo, což Firefox za was blokěrujo

Pólěpšony slědowański šćit wobstaraś

Aktualizěrujśo swój wobglědowak Firefox

  • Maśo pśecej kontrolu

    Cośo rozsuźiś, což ma se blokěrowaś? Waše nastajenja su jano jadno kliknjenje zdalone.

  • Wěcej ako slědowański šćit

    Jolic maśo Firefox Account, móžośo teke wiźeś, kak wam pomagamy, waše wósobinske informacije a gronidła šćitaś.

Blokěrujo se pśez 10.000.000.000 pśeslědowakow kuždy źeń za wužywarje Firefox na cełem swěśe

Glědajśo, což Firefox za was blokěrujo

Aktualizěrujśo swój wobglědowak Firefox

Wašo Firefox Account

Wšykne informacije, kótarež se z wašym Firefox Account synchronizěruju – wót wobglědowaka do gronidłow – su skoděrowane. A gronidło wašogo konta jo jadnučki kluc.

Wzejśo swóju priwatnosć a cytańske znamjenja z Firefox Account wšuźi sobu.

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku Firefox Accountsměł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Cytajśo wuzjawjenje wó šćiśe datow za naše produkty