Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Priwatnosć, malsnosć a wěstota.

Tak wuběraśo nejlěpšy wobglědowak za was.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Internet jo mjaztym tak wažny ako elektricita a běžeca wóda, tak jo wažnjej ako do togo, nejlěpšy wobglědowak wubraś. Internet jo drugi běrow, wucabnik a wótergi medicinski raźiśel, samo gaby waš pópšawny gójc měł lubjej, až za swójimi symptomami online njeglědaśo.


Srjejź źewjeśźasetych lět su Netscape, Internet Explorer a AOL krajinu dominěrowali. Jo był jadnorjejšy cas, gaž jo se słodka melodija wólenskego interneta pśez kraj zazwóniła. Sćo wuknuł, sćerpny byś, daniž se webboki njezacytaju. Tegdy jo se licyła jano malsnosć wobglědowaka.

Źinsa to jo hinaše. Wabjenje, pśekśiwjenja priwatnosći, wěstotne źěry a falšne powěsći wjedu k tomu, až maśo druge kwality wobglědowaka za wažnješe. Kak wobglědowak wašu priwatnosć šćita? Dowólujo pśeslědowakam, až wam pó webje slěduju? Jo se napórał za multiprocesowe źěło a aby z wjele operacijami licadła a interneta naraz wobchadał?

Jeli se sebje pšašaśo, co groni, priwatny abo malsny wobglědowak měś, how jo zestajanka tśich wěcow, kótarež wobglědowak dejał měś.

Wobglědowak, kótaryž jo se wuwił za malsnosć.

Wobglědowak źe jo rěd, togodla jo zmysłapołnje, až za swójo źěło nejlěpšy wuběraśo. Jolic sćo cłowjek, kótaryž musy źěłaś, aby pśežywił, trjebaśo malsny internetny wobglědowak. Jadna wěc, kótaruž musyśo se spomnjeś, jo. až wobhlědowak, kótaryž pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow wužywa, jo nejskerjej pomałšy ako wobglědowak, kótaryž to njecyni. Pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow su cookieje, a lěcrownož njamóžośo je wiźeś, běže w slězynje sedła a płaśi wam drogotny cas. Šym wěcej pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow wobhlšdowak blokěrujo, śim malsnjej móžo běžaś.

To jo jadna z wjele pśicynow, aby wobglědowak Firefox wubrał: Firefox pó standarźe pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow blokěrujo. Mamy hyšći dalšne pśicyny, a buźomy se pózdźej z nimi zaběraś.

Wobglědowak, za kótaryž wěstota na prědnem městnje stoj.

Dopominaśo se na slědnu wjeliku datowu źěru? Jolic nic, nejskerjej dokulaž se to dosć cesto stawa. Pśedewześa daty kupcow wobchowuju, na pśikład jich wósobinske abo financielne informacije a hackerje je kšadnu. Jolic wěstośe prioritu dajośo, jo wěsty wobglědowak nejlěpšy wobglědowak za was.

Su někotare móžnosći, aby wobglědowak pomagał, až jogo wužywarje wěste wóstanu. Wobglědowak, kótaryž jo na nejnowšem stawje wěstotneje techniki, móžo wašo licadło a websedła pśed njewitanymi woglědowarjami šćitaś, na pśikład pśed škódneju softwaru abo kompjuterowymi wirusami.

Mimo togo njeměł pśewjele wužywarskich datow składowaś. Hackery njamógu kšadnuś, což njejo, togodla jano minimum informacijow wó swójich wužywarjach wobchowujo. Firefox wě, lěc wobglědowak wužywaśo a wašo powšykne stojnišćo, ale njewě mě wašogo domacnego zwěrjeśa abo wašu nejlubšu barwu.

Wósebnje wěsty wobglědowak měł rědy póbitowaś, kótarež wam pomagaju, swóje konta we wócyma wobchowaś. Na pśikład powěźeńki, kótarež se direktnje na wašu e-mailowu adresu sćelu, jolic se jaden z wašych kontow kśiwi abo symbole, kótarež wam k wěsć daju, lěc websedło jo skoděrowane (t. gr. lěc jo dobra ideja, numer swójeje kreditoweje kórty na pśedawańskem sedle zapódaś).

Firefox něco nowego bitujo, aby was wěsty źaržał: Mozilla Monitor. Jo dermotna słužba, kótaraž wam k wěsći dajo, lěc su někake zjawne datowe źěry we wašych kontach a informěrujo, lěc su se zadobyli južo w zachadnosći do wašych kontow. Druga spódobna funkcija jo zelene pytko. Wuglěda ako mały zeleny symbol górjejce nalěwo we woknje wobglědowaka. Jolic z Firefox źěłaśo, a wiźiśo zelene pytko, to groni, až websedło jo skoděrowane a wěste. Jolic pytko jo šere, pśemyslujśo se snaź dwójcy, lěc sensibelne informacije zapódaśo.

Wobglědowak,, kótaryž se wó swóje nastupnosći stara.

Priwatnosć we webje jo wažna tema. Jolic jo priwatnosć za was na prědnem městnje, sćo wěsće na wobglědowaku zajmowany, kótaryž to serioznje měni. Aby se nejlěpšy priwatny wobglědowak za was wubrał, źiwajśo na slědowańske směrnice a na to, kak wobglědowak z wašymi datami wobchada. To drje wjelgin techniski klincy, ale jo pśicyna, až někotare wobglědowaki su priwatnjejše ako druge.

Pśeslědowaki su wše te gramne „cookieje“, kótarež na pśikład na sedłach lětaŕstwowych towaristwow dostawaśo. Toś te pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow wěźe, źož kliknjośo a daju se wužywaś, aby wašo zaźaržanje analyzěrował. Priwatny wobglědowak měł wužywarjam móžnosć daś, pśeslědowaki tśeśich póbitowarjow znjemóžniś, znjemóžniśo pak je w idealnem paźe pó standarźe.

Druga móžnosć, aby slědowanjeju pśez pśeslědowaki zajźowało, jo wužywanje priwatnego modusa. Kuždy wobglědowak, kótaryž twarźi, priwatny byś, měł pśeglědowanje w priwatnem modusu póbitowaś.

Lažka móžnosć, aby to pśeglědował, jo, k bokoju wopśimjeśowych nastejenjow a k pšawidłam priwatnosći woglědaś. Webbok priwatnosći měła wuwjasć, lěc se waše daty źěle a cogodla. Togodla móžośo pšawidła priwatnosći Firefox lažko cytaś a lažko namakaś.

Wuběranje nejlěpšego wobglědowaka za was jo ako wuběranje swójskogo doma. Cośo swóje móžnosći wuslěźiś, někotare rešerše pśewjasć a na zakłaźe togo rozsuźiś, co jo wažne za was.

Pśi Firefox smy śěžko źěłali, aby my wobglědowak napórali, kótaryž jo dwójcy tak malsny ako do togo a wužywarjam wěcej kontrole wó jich žywjenju online dawa.

Kontrolěrujśo swój wobglědowak.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox