Jadno pśizjawjenje. Wugbaśe a priwatnosć wšuźi.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Mějśo kuždy rěd z kontom Firefox pód kontrolu.

Rejtarki ned na waše rědy pósłaś

Pósćelśo wócynjony rejtark na jadnom rěźe na wšykne druge z jadnučkim dotyknjenim. Wjele lažčejše ako toś te wótkaze z SMS abo e-mailu rozpósłaś.

Składujśo swóje gronidła w Lockbox

Njebuźćo nigda wěcej z nałoženjow a websedłow wuzamknjony. Lockbock zawěsćujo wšykne waše gronidła, kótarež sćo składł w Firefox a dajo wam lažki pśistup pśez wšykne waše rědy iOS.

Nałoženje Lockbox wobstaraś

Synchronizěrujśo swóje cytańske znamjenja wšuźi

Składujśo doma recept ako cytańske znamje. Cytajśo jón w supermarku na swójom telefonje. Kužde cytańske znamje, kótarež składujośo, se ned wšym wašym synchronizěrowanym rědam pśidawa.

Składujśo kwalitne wopśimjeśe w Pocket

Wuslěźćo nejlěpše wopśimujeśe weba a wužywajśo jo kuždy cas - samo offline - na kuždem rěźe. Słuchańska funkcija Pocket wam samo nastawk głosnje pśedcytajo. Wšykno ze symboloweje rědki Firefox.

Nałoženje Pocket wobstaraś

Cyńśo z Notes tam dalej, źož sćo pśestał

Waše ideje a waša inspiracija stej wěste a z Notes skoděrowane - a gaž sćo pla swójogo konta pśizjawjony, synchronizěruju se z wašogo desktopa na waše Androidowe rědy.

Nałoženje Notes wobstaraś