Poslední aktualizace dne 26. září 2017

Shrnutí

Tato úvodní část je shrnutím níže uvedených ustanovení. Toto shrnutí se uvádí jako pomůcka při pochopení podmínek, nicméně nezapomeňte si přečíst celý dokument, protože pokud s ním vyslovíte souhlas, vyslovujete souhlas s veškerými podmínkami a nikoliv pouze s tímto souhrnem.

 • Firefox cloud services (dále jen „Služby”) představují soubor služeb poskytovaných společností Mozilla.
 • Služby jsou poskytovány „tak jak jsou” a neposkytují se záruky žádného druhu. Odpovědnost společnosti Mozilla vůči vám za škody vyplývající z vašeho používání Služeb je silně omezena.

Podmínky poskytování služeb

 1. Úvod

  Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky”) upravují vaše používání Firefox cloud services, souboru online služeb poskytovaných společností Mozilla (dále jen „Služby”).

 2. Účty Firefox

  Pro používání některých Služeb budete muset založit účet Firefox. Během registrace budete požádáni o nastavení hesla. Jste povinni uchovat své heslo v důvěrnosti a pro činnosti prováděné prostřednictvím vašeho účtu Firefox. Společnost Mozilla nenese odpovědnost za žádné ztráty, k nimž dojde během neoprávněného používání vašeho účtu Firefox.

 3. Funkce

  Firefox Sync vám umožňuje přístup k informacím uloženým ve Firefoxu z různých zařízení, včetně vašich panelů, chytrého adresního řádku, hesel, záložek a předvoleb prohlížeče. Službu Firefox Sync můžete aktivovat či deaktivovat pomocí části Možnosti aplikace Firefox.

  Funkce Najdi mé zařízení vám umožňuje na dálku nalézt a ovládat některé funkce zařízení s Firefox OS, jako například prohlížení posledních míst výskytu, mazání místního obsahu, zapínání vyzváněcího tónu nebo uzamčení obrazovky či zobrazení zprávy. K použití těchto funkcí musíte aktivovat funkci Najdi mé zařízení v nastaveních zařízení. Funkce Najdi mé zařízení bude fungovat i v případě, že nastavení zvuku a místa v zařízení jsou ztišena nebo vypnuta. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastaveních zařízení.

  Pokud své zařízení nemůžete najít, můžete se přihlásit na https://find.firefox.com/ pomocí přihlašovacích údajů vašeho účtu Firefox a nalézt své zařízení a dálkově ho ovládat. Přibližné místo výskytu zařízení nám bude nahlášeno, pokud je zařízení zapnuté a připojeno k internetu. V příslušných případech ponesete veškeré náklady související s přenosem dat. Pokud se domníváte, že zařízení bylo ukradeno, měli byste se obrátit na příslušné orgány. Při sdílení osobních údajů buďte opatrní, protože zprávy zobrazované v zařízení jsou veřejně dostupné.

  Aplikace Firefox Screenshots vám umožňuje snímat obsah webových stránek, který si můžete později prohlížet vy sami či jiní lidé. Viz zde kde můžete nahlásit nároky k porušení autorských práv nebo ochranných známek ve službě Screenshots. Pro nahlášení zneužití nám zašlete odkaz na snímek na adresu screenshots-report@mozilla.com.

 4. Zásady ochrany soukromí

  Oznámení o ochraně osobních údajů Firefox popisuje, co získáváme z vašeho používání Služeb, a jak s těmito informacemi zacházíme. Informace, které získáváme prostřednictvím Služeb, jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů Mozilla.

 5. Váš obsah na našich Službách

  Obsah můžete nahrávat v rámci využití funkcí Služeb. Nahráním obsahu nám tímto udílíte nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou licenci k používání vašeho obsahu v souvislosti s poskytováním Služeb. Tímto prohlašujete a zaručujete, že váš obsah nebude porušovat práva žádných třetích osob a bude odpovídat veškerým pokynům pro obsah stanoveným společností Mozilla.

 6. Vlastnická práva společnosti Mozilla

  Mozilla vám neposkytuje žádná práva duševního vlastnictví ke Službám, jež nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny. Tyto Podmínky například neupravují právo užívání jakýchkoliv autorských práv, obchodních firem, ochranných známek, servisních známek, log, název domén či jiných dalších znaků nebo značek společnosti Mozilla. Služby jsou distribuovány v souladu se stávající verzí Veřejné licence Mozilla.

 7. Doba platnosti, ukončení

  Tyto Podmínky zůstanou v platnosti až do jejich výpovědi z vaší strany či ze strany společnosti Mozilla. Vypovědět je můžete kdykoliv bez udání důvodu tím, že deaktivujete svůj účet Firefox a přestanete využívat Služby.

  Váš přístup ke Službám můžeme kdykoliv pozastavit nebo ukončit z jakéhokoliv důvodu, včetně například případů, kdy se rozumně domníváme, že: (i) jste se dopustili porušení těchto Podmínek, (ii) představujete riziko či případné vystavení právním rizikům pro naši společnost nebo (iii) naše poskytování Služeb pro vás již není ekonomicky únosné. Vynaložíme maximální úsilí, abychom vás informovali na e-mailovou adresu přiřazenou k vašemu účtu Firefox nebo při vašem příštím pokusu o přístup ke Službám.

  Ve všech takových případech bude platnost těchto Podmínek ukončena včetně například vaší licence k užívání Služeb a v platnosti zůstanou pouze následující části: Odškodnění, prohlášení, omezení odpovědnosti, různá ustanovení.

 8. Odškodnění

  Souhlasíte, že budete bránit a odškodníte společnost Mozilla, její dodavatele, přispěvatele, poskytovatele licence a partnery a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance a zástupce (dále společně jen „Odškodněné strany”) proti všem nárokům třetích osob a výdajům, včetně nákladů právního zastoupení, vyplývajícím z vašeho používání Služeb (včetně například jakéhokoliv vámi nahraného obsahu).

 9. Prohlášení, omezení odpovědnosti

  SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU” S VEŠKERÝMI PŘÍPADNÝMI CHYBAMI. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM TÍMTO SPOLEČNOST MOZILLA A VŠECHNY ODŠKODNĚNÉ STRANY ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ŽE SLUŽBY BUDOU PROSTY VAD, PRODEJNÉ, VHODNÉ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ŽE NEBUDOU PORUŠOVAT PRÁVA. NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S VOLBOU SLUŽEB PRO VAŠE ÚČELY A S KVALITOU A VÝKONEM SLUŽEB, VČETNĚ NAPŘÍKLAD RIZIKA, ŽE DOJDE K ODSTRANĚNÍ NEBO NARUŠENÍ VAŠEHO OBSAHU NEBO RIZIKA, ŽE K VAŠEMU ÚČTU ZÍSKÁ PŘÍSTUP KDOKOLIV JINÝ. TATO OMEZENÍ SE UPLATNÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO DŮVODU JAKÉKOLIV NÁHRADY. NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, TAKŽE TOTO PROHLÁŠENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

  S VÝJIMKOU USTANOVENÍ ZÁKONA NEPONESE SPOLEČNOST MOZILLA ANI ODŠKODNĚNÉ STRANY ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK ČI S NIMI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ČI SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘÍMÝCH ČI NEPŘÍMÝCH ŠKOD ZE ZTRÁT GOODWILLU, POZASTAVENÍ PRÁCE, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT A SELHÁNÍ ČI PORUCHY POČÍTAČE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI A BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII (SMLUVNÍ, PŘEČIN NEBO JINAK), Z NÍŽ TAKOVÝ NÁROK VYCHÁZÍ. SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MOZILLA A ODŠKODNĚNÝCH STRAN V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU NEPŘESÁHNE 500 USD (PĚT SET AMERICKÝCH DOLARŮ). NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOD, TAKŽE TOTO PROHLÁŠENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 10. Změny těchto Podmínek

  Společnost Mozilla je oprávněna tyto Podmínky čas od času aktualizovat za účelem úpravy nových funkcí Služeb nebo vyjasnění ustanovení. Aktualizované znění Podmínek bude zveřejněno online. Pokud budou změny podstatného charakteru, aktuální znění oznámíme prostřednictvím běžných kanálů společnosti Mozilla pro taková oznámení, jako jsou uveřejnění na blogu nebo ve fórech. Budete-li pokračovat v používání Služeb po datu účinnosti takových změn, bude to vykládáno jako váš souhlas s těmito změnami. Aby bylo sledování aktualizací pohodlnější, v horní části stránky budeme uvádět datum účinnosti.

 11. Různá ustanovení

  Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Mozilla ohledně Služeb a řídí se zákony státu Kalifornie, USA, s vyloučením ustanovení kolizních norem. V případě, že bude kterákoliv část těchto Podmínek považována za neplatnou či nevymahatelnou, zbývající ustanovení zůstanou plně v platnosti a účinnosti. V případě rozporu mezi přeloženou verzí těchto Podmínek a anglickou jazykovou verzí bude mít anglická verze přednost.

 12. Kontaktujte nás

  Kontaktujte společnost Mozilla na adrese

  Mozilla Corporation k rukám: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041