Uxwebhu lweMozilla

Our 10 Iinqobo

01 I-Intanethi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bezi mini—undoqo kwezemfundo, unxibelelwano, intsebenziswano, ushishino, ulonwabo nakuluntu xa lulonke.

Funda okuninzi

02 I-Intanethi ngumthombo woluntu oluncedo kwihlabathi lonke ofanele uhlale uvulekile yaye ufikeleleka.

Funda okuninzi

03 I-intanethi kufuneka ixhobise ubomi bomntu ngamnye.

Funda okuninzi

04 Abantu nokukhuseleko kwi-Intanethi lubalulekile yaye alunakuthathwa njengonto engenamsebenzi.

Funda okuninzi

05 Abantu kufuneka babe nobugcisa bokumisela i-intanethi kwanamava abo kwi-intanethi.

Funda okuninzi

06 Ukusebenza kwe-Intanethi njengomthombo woncedo woluntu kuxhomekeke kwintsebenziswano (iiprothokholi, iifomati zeengcombolo, umbandela), ukuqulunqwa kweendlela ezintsha nokuthatha inxaxheba kwiindawo ngeendawo zehlabathi.

Funda okuninzi

07 Isoftwe yasimahla nevulekileyo ikhuthaza uphuhliso lwe-Intanethi njengomthombo woncedo loluntu.

Funda okuninzi

08 Inkqubo zoluntu ezingenamagumgedle zikhuthaza ukuthatha inxaxheba, ukuphendula, nokuthenjwa.

Funda okuninzi

09 Ubandakanyeko kwezorhwebo kuphuhliso lweintanethi luzisa inzuzo; ulungelelwano phakathi kwengeniso yezorhwebo nenzuzo kuluntu lubalulekile.

Funda okuninzi

10 Ukubalaselisa inzuzo kawonke-wonke ye-Intanethi yeyona nto ibalulekileyo, efanele ixesha, ingqalelo nokuzinikela.

Funda okuninzi