Mozilla

Funda okungakumbi ngeeprojekthi, iimveliso nemigaqo yethu eyenzelwe ukunceda abantu bazimele ngezabo iinyawo baze bahlole izakhono zabo ezipheleleyo zobomi kwi-intanethi.

Mozilla