Phiên bản đã bản địa hóa đầy đủ

Ngôn ngữ ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale Tải xuống Tải xuống

Không tìm thấy ngôn ngữ phù hợp.