Phiên bản đã bản địa hóa đầy đủ

Ngôn ngữ ARM devices
(Android 4.0.3+)
Intel devices
(Android 4.0.3+ x86 CPU)
Multi-locale Tải về Tải về

Không tìm thấy ngôn ngữ phù hợp.