Dòj memoria arâj sunj gà da’ si arâj sun Chrome

Sisī ûta arâj sun navegador nikājt dan memoria nī, nadunā ngà Firefox.

Nagi’iaj da’ gi’iaj sun hìo doj si agâ’t

Da’ na’nïnjt ‘ngō programa riña si agâ’t nī arâj sun man memoria. Ngà ûta nìko arâj sun man nī ûta nahuin nanāj ‘iaj sun man. Sa nikāj Firefox huin sisī nitāj si ‘râjsun nìko man — nī nâj nìko memoria riña si agâ’t da’ ga’ue gachē nun hue’êt nī nâj doj memoria da’ ga hìo gi’iaj sun si agâ’t.

Gini’ñūn guendâ achin memoria

Tàj 1.77 nìko doj memoria arâj sun Chrome ngà da’ Firefox. Sisī dòj memoria nikāj si agâ’t nī, ûta nanāj ga’ue nahuin man. Ngà sa gurugui’ nakà doj ‘iaj Firefox nī rugûñu’un da’ gunàj nìko doj memoria da’ ga’ue gi’iaj sunt ngà a’ngô programa.

Hìo doj gachē nunt, riña huā huìi

Hìo doj gatūt ni’iājt riña Web ngà Ña aché nun huìt ngà Firefox. Man sa huì nīkāj Firefox nikāj sa dugumîn nikò’ sò’ da’ narán nej anuncio nikāj sa naga’nāj nga ayi’ìt nâ’nïnjt ‘ngō pâjina. Decluttering sites gatāj ruhuâ sisī nej pâjina dan nī ga’ue hìo doj nayi’nïn nej man.