Nej marcador huā hue’ê doj

Si nanïn ruhuât, huìnt ‘ngō duguî’ ‘ì ruhuâ ni’in marcador. Nagi’iaj chre’ nej man ngà Firefox.

Na’nïnj sà’ marcador dan

Ni’iāj yitïnj nej sa nihià’ ruhuât doj ngà icono nùn si atï’ marcador, a’nïn da’ nadunāt si yugui nī nadunāt doj sa huaj. Ne’ rukù nī gi’iaj marcando riña si barra marcador da’ guruguì’ yitïnj sa garan’ ruhuât ni’iājt.

Guīj danè’ garan’ ruhuât ngà marcador nikājt

Ni’iāj nej sa nihià’ ruhuât ngà aché nunt. Garasun Firefox Sync da’ ga’ue gatūt riña nū nej marcador ‘iát riña daran’ nej si agâ’t, asîj riña aga’ sikà’ ràa nda riña si telefonot. Si nitāj nī garasun Pocket da’ na’nïnj sà’t nej ñanj gahiat riña línea nī ruhuât nadunïnjt, da’ ga’ue ni’iājt ne’ rukù doj – nùnj si tāj Internet hua.

Garasun nichrà’ marcador dan

Digi’ñûn dàj gā hue’ê doj sa gi’iát ngà si adminitrador marcador complemento, asìj riña nej instantánea nikāj pâjina nda nej barra riña ‘na’ sa tāj nadunā ra’ñanj an nī marcador huì hua ràn riña.