'Ngo ña gache nu hùi yangà't huin man

 • Gache nun hui'

  Narán Firefox riña nej sa naga'naj so' riña linea nga aché nunt da' si gunanj ngà' si 'ngo nuguan' garaj sunt ngà naránt riñanj.

 • Sa narrán riña sa naga'nàj a

  Hua da'aj nej anûnsio ni nikaj nej man sa naga'naj sò'. Sej huin. Ngà ni'in ñûnj. Yi'ì dan giriràa ñûnj 'ngo sa gida'a dugui' ngaj.

 • Hìo doj nayi'nïn riña ñanj

  Nga narán riña nej anunciô rañu'unj da' gache nun' ni, nda 44% nahuin hìo man. Hiaj ni yitïnj chre achîn' ne' ñaa.

Nagi'iaj nuguan'àn nej sa na' riña si aga't ngà 'ngō kuentâ Firefox

Ganikāj sa arán rayi'ît, nej da'nga' huìi nī nej sa riña ni'iāj yitïnj doj danè huin man'an.

Gini'in doj dàj hua rayi'î si Kuentâ Firefox

Nej sa garasun' si ruhuô' naduno' sa huaa

 • Nej extensiûn

  Nagi'iaj dàj garan' ruhuât riña Firefox nga nej mî extensiûn huaa dà rû' LastPass, uBlock Origin, Evernote ni doj sa huaa.

 • Tema

  Nagi'iaj nuguan'àn Firefox ngà sa rân't. Nadunïnj nej tema nakà hua riña aga'a na asi girirà 'ngo sa garan' ruhuât ga.

 • Riña ma sa raj sun'

  Nagi'iaj FIrefox dàj nïnj hue'ej doj riñant. Nadunâ nej funsiûn nikaj si barrât a'ngo hiuj u garan' ruhuât da' garasun hue'êt man doj.

Nda 2x hua hìo man

Crazy ûta hìo 'iaj sun man? Gini'iaj a. ¿Doj diû ana'uijt nda nayi'nïnj riña pâjina an? Ni ga'ue, natsít. Nda huà' hìo Firefox Quatum nga da' si 'iaj sun Firefox ganïnj ïn.

30% hìo man doj ngà da' Chrome

Dòj memôria araj sunj da' ga ni'nïnj doj da' ga'ue gi'iaj sun hìo doj si aga't ni si riki sa ginan'an ruhuât. Ni hìo doj gi'iaj sun â'ngo nej programâ hua 'iát.

Gahio' doj

Sê sī nâ nadunāt Chrome nū 'iát ngà Firefox

Hìo, sê si chì' nī huā gūdaduj sò' si ruhuât ga'nïnjt Firefox. Nga ga'nïnt man nī gānaka nej da'nga' arâj sun yitïnjt, nej da'nga' huìi nī nej sa nihià' ruhuât ni'iājt doj ngà gi'iaj sunt ngà Chrome.

Gahio' doj