పూర్తిగా స్థానికీకరించిన వెర్షనులు

భాష ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale దించుకోండి దించుకోండి

సరిపోలిన భాషలు ఏమీ కనబడలేదు.