முழுவதும் உள்ளூராக்கப்பட்ட பதிப்புகள்

மொழி ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale பதிவிறக்கு பதிவிறக்கு

பொருத்தமான மொழிகள் காணப்படவில்லை.