Poslednji put ažurirano 26. septembra 2017.

Pregled

Ovaj gornji deo predstavlja skraćeni prikaz odredbi u nastavku. Ovaj pregled služi kako bi Vam pomogao u razumevanju odredbi, ali obavezno pročitajte ceo dokument, jer kada se saglasite sa istim to znači da ga prihvatate u celosti, a ne samo ovaj skraćeni prikaz.

 • Firefox Cloud Services ("Usluge") je paket usluga koje Vam pruža Mozilla.
 • Usluge se pružaju "kakve jesu" i ne postoje bilo kakve vrste garancija. Postoje značajna ograničenja odgovornosti Mozilla-e za bilo kakve vrste štete koje proizilaze iz Vašeg korišćenja Usluga.

Uslovi korišćenja

 1. Uvod

  Ovi Uslovi Korišćenja ("Uslovi") se primenjuju na Vaše korišćenje Firefox Cloud Services, paketa onlajn usluga koje Vam pruža Mozilla ("Usluge").

 2. Firefox nalozi

  Da biste koristili neke od Usluga, potrebno je da kreirate Firefox nalog. Tokom registracije, zamolićemo Vas da podesite lozinku. Odgovorni ste za čuvanje poverljivosti svoje lozinke i za aktivnost koja se obavlja preko Vašeg Firefox naloga. Mozilla ne odgovara ni za jedan eventualni gubitak koji nastane zbog neovlašćenog korišćenja Vašeg Firefox naloga.

 3. Funkcije

  Firefox Sync Vam omogućava da pristupite informacijama skladištenim u Firefox-u preko različitih uređaja, uključujući kartice, awesome bar, lozinke, obeleživače i podešavanja pretraživača. Možete omogućiti i onemogućiti Firefox Sync preko sekcije Alati na Firefox-u.

  Opcija „Pronađite moj uređaj“ vam omogućava da na daljinu locirate i kontrolišete neke funkcije uređaja Firefox OS, kao što su prikaz poslednjih lokacija, brisanje lokalnih sadržaja, uključivanje melodija zvona ili zaključavanje ekrana, odnosno prikazivanje poruke. Da biste koristili ove funkcije, morate uključiti opciju „Pronađite moj uređaj“ u podešavanjima svog uređaja. Opcija „Pronađite moj uređaj“ radi čak i kada je zvuk vašeg uređaja prigušen, a podešavanja za lokaciju isključena. Ovu funkciju možete isključiti u okviru podešavanja svog uređaja.

  Ako vam se uređaj zagubi, možete se prijaviti na https://find.firefox.com/' uz pomoć akreditiva za svoj Firefox nalog kako biste locirali i kontrolisali svoj uređaj na daljinu. Kada je vaš uređaj uključen i povezan na internet dobijamo njegovu približnu lokaciju. Odgovorni ste za sve eventualne troškove nastale zbog prenosa podataka, ukoliko isti postoje. Ako verujete da je vaš uređaj ukraden, trebalo bi da kontaktirate policiju. Vodite računa kada delite lične podatke s drugima jer su poruke koje se prikazuju na vašem uređaju javno dostupne.

  Snimci ekrana pregledača Firefox Vam omogućavaju da zabeležite sadržaj veb stranice koji kasnije Vi ili drugi mogu da pregledaju. Pogledajte ovde kako da prijavite neovlašćeno korišćenje autorskih prava ili kršenje zaštitnih znakova u pogledu Snimaka ekrana. Da biste prijavili zloupotrebu, pošaljite nam link prema snimku putem e-pošte na screenshots-report@mozilla.com.

 4. Pravila Privatnosti

  Obaveštenje o privatnosti pregledača Firefox detaljno opisuje šta dobijamo kada koristite Usluge i kako koristimo te informacije. Informacije koje dobijemo preko Usluga koristimo na način opisan u našim Pravilima privatnosti kompanije Mozilla.

 5. Vaš Sadržaj u Uslugama

  Imate pravo da otpremite sadržaj kao deo funkcija Usluga. Otpremanjem sadržaja, dajete nam neograničenu dozvolu koja važi širom sveta i bez traženja naknade da koristimo Vaš sadržaj u cilju pružanja Usluga. Ovim izjavljujete i garantujete da Vaš sadržaj neće narušiti prava nijedne treće strane i da ćete se pridržavati svih smernica vezanih za sadržaj predstavljenih od strane Mozilla-e.

 6. Mozilla Vlasnička Prava

  Mozilla Vam ne dodeljuje nikakva prava intelektualne svojine u Uslugama koja nisu prethodno navedena u ovim Uslovima. Na primer, ovi Uslovi ne dodeljuju pravo korišćenja bilo kojih autorskih prava, trgovinskih naziva, žigova, oznaka usluga, logoa, naziva domena, ili drugih karakterističnih odlika brenda Mozilla. Uslovi su dostavljeni u okviru i zavise od važeće verzije Mozilla Javne Dozvole.

 7. Rok; Raskid obaveza

  Ovi Uslovi će biti primenjivani sve do raskida obaveze od strane Vas ili Mozilla-e. Možete izabrati da ih okončate iz bilo kog razloga, deaktiviranjem Vašeg Firefox naloga i prekidom korišćenja Usluga.

  Imamo pravo da u bilo kom momentu i iz bilo kog razloga obustavimo ili ukinemo Vaš pristup Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ako sa razlogom smatramo: (i) da ste prekršili ove Uslove, (ii) da nam stvarate rizik od moguće pravne izloženosti; ili (iii) da pružanje Usluga za Vas nije više komercijalno održivo. Učinićemo razumne napore da Vas o tome obavestimo putem e-poruke povezane sa vašim Firefox nalogom ili sledeći put kada pokušate da pristupite Uslugama.

  U svim takvim slučajevima, ovi Uslovi prestaju da važe, uključujući, bez ograničenja, vašu dozvolu za korišćenje Usluga, izuzev što sledeće sekcije nastavljaju da važe: Obeštećenje, Odricanje; Ograničenje odgovornosti, Ostalo.

 8. Obeštećenje

  Slažete se da branite, obeštetite i oslobodite odgovornosti Mozilla-u, njene saradnike, izvođače, davaoce licence i partnere kao i njihove direktore, službenike, zaposlene i zastupnike ("Obeštećene strane") od i protiv bilo kakvih zahteva i troškova trećih strana, uključujući troškove advokata, koji nastanu iz ili su povezani sa Vašom upotrebom Usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakav sadržaj otpremljen od strane Vas).

 9. Odricanje; Ograničenje odgovornosti

  USLUGE SE PRUŽAJU "KAKVE JESU" UKLJUČUJUĆI SVE NEISPRAVNOSTI. U MERI U KOJOJ TO DOPUŠTA ZAKON, MOZILLA I OBEŠTEĆENE STRANE SE OVIM ODRIČU SVIH GARANCIJA, BILO EKSPLICITNIH BILO IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE DA SU USLUGE ISPRAVNE, PODESNE ZA PRODAJU, POGODNE ZA ODREĐENU SVRHU, I DA NE KRŠE AUTORSKA PRAVA. SNOSITE SAV RIZIK ŠTO SE TIČE ODABIRA OVIH USLUGA ZA VAŠE POTREBE I ŠTO SE TIČE KVALITETA I PERFORMANSA USLUGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA RIZIK DA VAŠ SADRŽAJ BUDE OBRISAN ILI KOMPROMITOVAN, ILI U SLUČAJU DA NEKO DRUGI PRISTUPI VAŠEM NALOGU. OVO OGRANIČENJE ĆE SE PRIMENJIVATI BEZ OBZIRA NA NEUSPEH OSNOVNOG CILJA BILO KOG PRAVNOG SREDSTVA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE IMPLICITNIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVE GARANCIJE MOŽDA NEĆE PRIMENITI NA VAS.

  IZUZEV U SLUČAJEVIMA KADA TO NALAŽE ZAKON, MOZILLA I OBEŠTEĆENE STRANE NEĆE BITI OGOVORNE ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, NASTALU IZ ILI BILO KAKO POVEZANU SA OVIM USLOVIMA ILI SA UPOTREBOM ODNOSNO NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE USLUGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA POSREDNE I NEPOSREDNE ŠTETE GUBITKA UGLEDA, OBUSTAVE RADA, GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA I KVARA NA RAČUNARU, BEZ OBZIRA DA LI SU MOZILLA I NJENI ZASTUPNICI OBAVEŠTENI O TAKVOJ MOGUĆNOSTI I BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, KRIVIČNO DELO I DRUGO) NA OSNOVU KOJIH JE TRVRDNJA ZASNOVANA. KOLEKTIVNA ODGOVORNOST MOZILLA-E I OBEŠTEĆENIH STRANA POD OVIM UGOVOROM NEĆE PREĆI VREDNOST OD 500 USD (PET STOTINA AMERIČKIH DOLARA). NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH, POSLEDIČNIH ILI SPECIJALNIH ŠTETA, TAKO DA SE OVE GARANCIJE MOŽDA NEĆE PRIMENITI NA VAS.

 10. Izmene ovih Uslova

  Mozilla može ažurirati ove Uslove s vremena na vreme radi integrisanja novih funkcija Usluga ili radi razjašnjenja odredbe. Ažurirani Uslovi će biti objavljeni onlajn. Ako su u pitanju suštinske promene, objavićemo novu verziju preko Mozilla-inih uobičajenih kanala za takve objave, kao na primer preko blog postova i foruma. Dalje korišćenje Usluga posle datuma stupanja na snagu takvih izmena je uslovljeno prihvatanjem tih izmena. Da bismo učinili Vaš pregled udobnijim, postavićemo datum stupanja na snagu novih Uslova na početku ove stranice.

 11. Ostalo

  Ovi Uslovi predstavljaju celokupan ugovor između Vas i Mozilla-e koji se odnosi na Usluge i biće primenjivani prema zakonu države Kalifornije, SAD, bez obzira na njene odredbe o sukobu zakona. Ako se bilo koji deo ovih Uslova bude smatrao nevažećim ili nesprovodivim, preostale odredbe ovih uslova će ostati na snazi. U slučaju sukoba između prevedene verzije ovih Uslova i verzije na engleskom jeziku, engleska verzija će biti važeća.

 12. Kontaktirajte Nas

  Kontaktirajte Mozillu na:

  Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041