Tee faabakaw Mozilla do

  • 10,554 Mozilla-izey kaŋ ga goy adduɲɲaa-mee
  • 30 hiino batey adduɲɲaa kul ra
  • 87 šenney nda haya taney, kaw foo kul ga

#IAmAMozillian

War ga ban, agay ti Faye, Mozilla-ize Filiipin ra

Ay koy ay Mozilla batu jinaa ra 2011 ra nd'ay na boro kayfanteyaŋ kubay nd'i bay, kaŋyaŋ n'ay moɲey feeri. Nda sohõ, agay ti Mozilla Filiipin jama jinehunoo.

Ay goo ma faaba nda woo sohõda:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Firefox lokkolizey diyawey
  • Jama margayan

Ay binebaayoo ti ka Webmaker nda WoMoz (Mozilla woyborey) jama batey gorandi kaŋ ra ay ga borey cawandi nda k'i gaa ka ngi waanaa hayandi. Ay ga Firefox cawkey diyawey porogaramoo faaba nda ka jamaa marga.

Mozilla-ize-taray sahãa ti kaŋ adduɲɲaa jamaa boro ti agay. A ga kan yane ir ga hima "alaayan" kaŋ ra ir ga yadda nd'ir ga feeri cere ga, nda boro kul ga hin ka nga boŋ lakkaloo har goyoo kaŋ ir g'a tee nda cere ga.

Mozilla-ize booboyaŋ kubay

Duu jama alhabar taagey (Ingiliši)