Tee faabakaw Mozilla do

#IAmAMozillian

Mozilla-izey kubay adduɲɲaa kul ra. Bay porožewey ga kaŋ war goy i ga nda ka dii woo kaŋ war goo ma faaba nd'a.

War ga ban, agay ti Faye, Mozilla-ize Filiipin ra

Ay koy ay Mozilla batu jinaa ra 2011 ra nd'ay na boro kayfanteyaŋ kubay nd'i bay, kaŋyaŋ n'ay moɲey feeri. Nda sohõ, agay ti Mozilla Filiipin jama jinehunoo.

Ay goo ma faaba nda woo sohõda:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Firefox lokkolizey diyawey
  • Jama margayan

Ay binebaayoo ti ka Webmaker nda WoMoz (Mozilla woyborey) jama batey gorandi kaŋ ra ay ga borey cawandi nda k'i gaa ka ngi waanaa hayandi. Ay ga Firefox cawkey diyawey porogaramoo faaba nda ka jamaa marga.

Mozilla-ize-taray sahãa ti kaŋ adduɲɲaa jamaa boro ti agay. A ga kan yane ir ga hima "alaayan" kaŋ ra ir ga yadda nd'ir ga feeri cere ga, nda boro kul ga hin ka nga boŋ lakkaloo har goyoo kaŋ ir g'a tee nda cere ga.

Mozilla-ize booboyaŋ kubay

Ngi taarikey caw ne nda dii ka tonton Twitter ga #IAmAMozillian