Tee faabakaw Mozilla do

#IAmAMozillian

Mozilla-izey kubay adduɲɲaa kul ra. Bay porožewey ga kaŋ war goy i ga nda ka dii woo kaŋ war goo ma faaba nd'a.

Foofoo, Ay ti Rubén, Mozilla-ize Spain ra

Za 2004 ay ga goy nda Mozilla jamaa ka interneti nungoo berandi, ka hãayan fillantey zaabi, ka goykey faaba nda ka fee jamaa se. Ay gaa da ka batuyaŋ gorandi Esipaaɲi ra nda ka interneti dabari nda waanay goyyaŋ tee Mozilla esipaɲi-šelaŋkaw jamaa se.

Ay goo ma faaba nda woo sohõda:

  • Mozilla.org šenni berandiyan
  • Mozilla esipaaɲi šelaŋkaw moobiiri porogaram
  • Jama batey

Mozilla-ize booboyaŋ kubay

Ngi taarikey caw ne nda dii ka tonton Twitter ga #IAmAMozillian