Tee faabakaw Mozilla do

  • 10,554 Mozilla-izey kaŋ ga goy adduɲɲaa-mee
  • 25 hiino batey adduɲɲaa kul ra
  • 87 šenney nda haya taney, kaw foo kul ga

#IAmAMozillian

Foofoo, Ay ti Rubén, Mozilla-ize Spain ra

Za 2004 ay ga goy nda Mozilla jamaa ka interneti nungoo berandi, ka hãayan fillantey zaabi, ka goykey faaba nda ka fee jamaa se. Ay gaa da ka batuyaŋ gorandi Esipaaɲi ra nda ka interneti dabari nda waanay goyyaŋ tee Mozilla esipaɲi-šelaŋkaw jamaa se.

Ay goo ma faaba nda woo sohõda:

  • Mozilla.org šenni berandiyan
  • Mozilla esipaaɲi šelaŋkaw moobiiri porogaram
  • Jama batey

Mozilla-ize booboyaŋ kubay

Duu jama alhabar taagey (Ingiliši)