Tee faabakaw Mozilla do

Huru hooray-barmaykey ra kaŋ ti adduɲɲaa jamaa.

Wa huru goyoo ra

Ka tee faabakaw Mozilla… do

ti gaakaw kanbe nooyan. Misoo ti cawyan, ceregaayan nda war waana žemna nda Mozilla adduɲɲaa jamaa — ašariya hantumkey, margakey, jama-tunandikey nda taney — kaŋ ga gaa k'interneti fasal zaari kul.

Dii ir jamaa goyoo ra

Takaa kaŋ nda Mozilla-izey faaba zaari kul

Huru hooray-barmaykey ra kaŋ ti adduɲɲaa jamaa.

Wa huru goyoo ra

Mana soolu ka sar hooraa ra jina?

Ne ti fondo fooyaŋ kaŋ nda war ga hin ka Mozilla gaakašinay sohõ.