Tee faabakaw Mozilla do

  • 10,554 Mozilla-izey kaŋ ga goy adduɲɲaa-mee
  • 30 hiino batey adduɲɲaa kul ra
  • 87 šenney nda haya taney, kaw foo kul ga

Huru hooray-barmaykey ra kaŋ ti adduɲɲaa jamaa.

Wa faaba nda takaa kaŋ war ga baa. Wala war ikaynaa tee.
Woo kaŋ war baa.

War waanaa žemna nda duu
itaagayaŋ woo fondaa ra.

Wa huru goyoo ra

Ka tee faabakaw Mozilla… do

ti gaakaw kanbe nooyan. Misoo ti cawyan, ceregaayan nda war waana žemna nda Mozilla adduɲɲaa jamaa — ašariya hantumkey, margakey, jama-tunandikey nda taney — kaŋ ga gaa k'interneti fasal zaari kul.

Dii ir jamaa goyoo ra

Takaa kaŋ nda Mozilla-izey faaba zaari kul

Huru hooray-barmaykey ra kaŋ ti adduɲɲaa jamaa.

Wa huru goyoo ra

Mana soolu ka sar hooraa ra jina?

Duu jama alhabar taagey (Ingiliši)