Mozilla Bayrandoo

Ir fondo10

01 Interneti ti hõ zamanoo hunaroo binoo—a goo cawayandiyan, alhabar toonandiyan, marga goyyan, maamala, binekaanay nda jamaa kul misey game kaanaa ra.

Bay ka tonton

02 Interneti ti adduɲɲaa-mee baytal dalil kaŋ ga hima ka dumi ka feeri nda ka duwandi.

Bay ka tonton

03 Interneti ga hima k'addamayze foo kul hunaroo nafa ka tonton.

Bay ka tonton

04 Borey saajaa nda suturaa ti interneti linji huzun nd'i ši hima ka tee suuba-ka-naŋ haya.

Bay ka tonton

05 Borey ma hin ka duu fondo ka interneti nda ngi boŋ hunaroo fasal.

Bay ka tonton

06 Interneti goy sahãa nga baytal dalil alhaaloo ra ti ka jinawey kaŋ ga waani ka cere kanbe (sanbari fondawey, bayhaya takarey, gundekuna), tejandiyan nda kanbedamyan adduɲɲaa-mee.

Bay ka tonton

07 Goyjinay forba and feerante kaŋ ga too interneti ma cina ka tee baytal nafaw.

Bay ka tonton

08 Jamaa-goy teeyan kaŋ ga kanbedamyan faalandi, k'alwakkilitaray nda naanay tonton.

Bay ka tonton

09 Maamalkaw šettekašinaa ga nafaw beeriyaŋ kate interneti cinayanoo ra; za arriba ceeciyan nda baytal nafaw ma sawandi, ka šenday ganji.

Bay ka tonton

10 Ir se alfayda beeri foo goo jamaa nafaw zanzanyanoo ra, a ga hima waatoo, lakkalloo nda durkutuyan kul.

Bay ka tonton