Mozilla

Ir porožewey, jinawey, porogaramey nda alhaaley bay ka tonton, wey kaŋ tee ka borey faaba ka ngi boŋ misey juwal interneti nda nafaw fellante.

Mozilla