අතිරික්සුව යනු ආරම්භයක් පමණි

අපගේ නිෂ්පාදන පවුල හමුවන්න

Firefox අතිරික්සුව

ලුහුබැඳීම් 2,000+ ඉවත්ලන්න — ෆේස්බුක් ඇතුළුව

අතිරික්සුව බාගන්න

ෆේස්බුක් කන්ටේනර් දිගුව ගන්න

Firefox Monitor

බිඳින්නන් පහර දෙන විට දැන ගන්න — පියවරක් ඉදිරියෙන් සිටින්න

උල්ලංඝන වාර්තා ලබා ගන්න

ඔබට යෝග්‍ය ගෞරවය ලබා ගන්න

සෑම Firefox නිෂ්පාදනයක්ම අපගේ පෞද්ගලික දත්ත පොරොන්දුවට ගරු කරයි: අඩුවෙන් ගෙන. ආරක්‍ෂිතව තබා ගනියි. රහස් නැත.

තව දැනගන්න

Pocket

ගුණත්‍ව අන්තර්ගත සඳහා ආකර්ෂණීය ගනුදෙනුව

Pocket ගැන තව දැනගන්න

Firefox Relay

Relay සමඟ අයාචිත රහිත ජීවිතයක්!

Relay බලන්න

එක් පිවිසුමක්. ඔබගේ උපාංග සියල්ලටම. පෞද්ගලිකත්‍වයට ගරු කරන නිෂ්පාදන පවුලක්.