ඔබගේ භාෂාවෙන් Firefox අතිරික්සුව බාගැනීමට තෝරන්න

සැවොම අන්තර්ජාලය වෙත ප්‍රවේශය ලැබීමට සුදුසුයි — ඔබගේ භාෂාවට කිසි විටෙක හානි නොවිය යුතුය. එබැවින් — ලොව පුරා සිටින සමර්පිත ස්වේච්ඡා දායකයින්ගේ සහාය සහිතව — Firefox අතිරික්සුව භාෂා 90 කට වඩා වැඩි ගණනකින් ලබා දේ.

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

උදව් ගන්න

Firefox

 1. Acholi

 2. Afrikaans

 3. Albanian Shqip

 4. Arabic عربي

 5. Aragonese aragonés

 6. Armenian Հայերեն

 7. Asturian Asturianu

 8. Azerbaijani Azərbaycanca

 9. Basque Euskara

 10. Belarusian Беларуская

 11. Bengali বাংলা

 12. Bosnian Bosanski

 13. Breton Brezhoneg

 14. Bulgarian Български

 15. Burmese မြန်မာဘာသာ

 16. Catalan Català

 17. Catalan (Valencian) Català (Valencià)

 18. Chinese (Simplified) 中文 (简体)

 19. Chinese (Traditional) 正體中文 (繁體)

 20. Croatian Hrvatski

 21. Czech Čeština

 22. Danish Dansk

 23. Dutch Nederlands

 24. English (British)

 25. English (Canadian)

 26. English (US)

 27. Esperanto

 28. Estonian Eesti keel

 29. Finnish suomi

 30. French Français

 31. Frisian Frysk

 32. Friulian Furlan

 33. Fulah Pulaar-Fulfulde

 34. Gaelic (Scotland) Gàidhlig

 35. Galician Galego

 36. Georgian ქართული

 37. German Deutsch

 38. Greek Ελληνικά

 39. Guarani Avañe'ẽ

 40. Gujarati (India) ગુજરાતી (ભારત)

 41. Hebrew עברית

 42. Hindi (India) हिन्दी (भारत)

 43. Hungarian magyar

 44. Icelandic íslenska

 45. Indonesian Bahasa Indonesia

 46. Interlingua

 47. Irish Gaeilge

 48. Italian Italiano

 49. Japanese 日本語

 50. Kabyle Taqbaylit

 51. Kannada ಕನ್ನಡ

 52. Kaqchikel Maya Kaqchikel

 53. Kazakh Қазақ

 54. Khmer ខ្មែរ

 55. Korean 한국어

 56. Latvian Latviešu

 57. Ligurian Ligure

 58. Lithuanian Lietuvių

 59. Lower Sorbian Dolnoserbšćina

 60. Macedonian Македонски

 61. Malay Melayu

 62. Marathi मराठी

 63. Nepali नेपाली

 64. Norwegian (Bokmål) Norsk bokmål

 65. Norwegian (Nynorsk) Norsk nynorsk

 66. Occitan (Lengadocian) occitan (lengadocian)

 67. Persian فارسی

 68. Polish Polski

 69. Portuguese (Brazilian) Português (do Brasil)

 70. Portuguese (Portugal) Português (Europeu)

 71. Punjabi (India) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

 72. Romanian Română

 73. Romansh rumantsch

 74. Russian Русский

 75. Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ

 76. Saraiki سرائیکی

 77. Sardinian Sardu

 78. Scots

 79. Serbian Српски

 80. Silesian Ślōnsko godka

 81. Sinhala සිංහල

 82. Slovak slovenčina

 83. Slovenian Slovenščina

 84. Songhai Soŋay

 85. Spanish (Argentina) Español (de Argentina)

 86. Spanish (Chile) Español (de Chile)

 87. Spanish (Mexico) Español (de México)

 88. Spanish (Spain) Español (de España)

 89. Swedish Svenska

 90. Tagalog

 91. Tajik Тоҷикӣ

 92. Tamil தமிழ்

 93. Telugu తెలుగు

 94. Thai ไทย

 95. Triqui

 96. Turkish Türkçe

 97. Ukrainian Українська

 98. Upper Sorbian Hornjoserbsce

 99. Urdu اُردو

 100. Uzbek Oʻzbek tili

 101. Vietnamese Tiếng Việt

 102. Welsh Cymraeg

 103. Xhosa isiXhosa

Firefox බීටා

 1. Acholi

 2. Afrikaans

 3. Albanian Shqip

 4. Arabic عربي

 5. Aragonese aragonés

 6. Armenian Հայերեն

 7. Asturian Asturianu

 8. Azerbaijani Azərbaycanca

 9. Basque Euskara

 10. Belarusian Беларуская

 11. Bengali বাংলা

 12. Bosnian Bosanski

 13. Breton Brezhoneg

 14. Bulgarian Български

 15. Burmese မြန်မာဘာသာ

 16. Catalan Català

 17. Catalan (Valencian) Català (Valencià)

 18. Chinese (Simplified) 中文 (简体)

 19. Chinese (Traditional) 正體中文 (繁體)

 20. Croatian Hrvatski

 21. Czech Čeština

 22. Danish Dansk

 23. Dutch Nederlands

 24. English (British)

 25. English (Canadian)

 26. English (US)

 27. Esperanto

 28. Estonian Eesti keel

 29. Finnish suomi

 30. French Français

 31. Frisian Frysk

 32. Friulian Furlan

 33. Fulah Pulaar-Fulfulde

 34. Gaelic (Scotland) Gàidhlig

 35. Galician Galego

 36. Georgian ქართული

 37. German Deutsch

 38. Greek Ελληνικά

 39. Guarani Avañe'ẽ

 40. Gujarati (India) ગુજરાતી (ભારત)

 41. Hebrew עברית

 42. Hindi (India) हिन्दी (भारत)

 43. Hungarian magyar

 44. Icelandic íslenska

 45. Indonesian Bahasa Indonesia

 46. Interlingua

 47. Irish Gaeilge

 48. Italian Italiano

 49. Japanese 日本語

 50. Kabyle Taqbaylit

 51. Kannada ಕನ್ನಡ

 52. Kaqchikel Maya Kaqchikel

 53. Kazakh Қазақ

 54. Khmer ខ្មែរ

 55. Korean 한국어

 56. Latvian Latviešu

 57. Ligurian Ligure

 58. Lithuanian Lietuvių

 59. Lower Sorbian Dolnoserbšćina

 60. Macedonian Македонски

 61. Malay Melayu

 62. Marathi मराठी

 63. Nepali नेपाली

 64. Norwegian (Bokmål) Norsk bokmål

 65. Norwegian (Nynorsk) Norsk nynorsk

 66. Occitan (Lengadocian) occitan (lengadocian)

 67. Persian فارسی

 68. Polish Polski

 69. Portuguese (Brazilian) Português (do Brasil)

 70. Portuguese (Portugal) Português (Europeu)

 71. Punjabi (India) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

 72. Romanian Română

 73. Romansh rumantsch

 74. Russian Русский

 75. Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ

 76. Saraiki سرائیکی

 77. Sardinian Sardu

 78. Scots

 79. Serbian Српски

 80. Silesian Ślōnsko godka

 81. Sinhala සිංහල

 82. Slovak slovenčina

 83. Slovenian Slovenščina

 84. Songhai Soŋay

 85. Spanish (Argentina) Español (de Argentina)

 86. Spanish (Chile) Español (de Chile)

 87. Spanish (Mexico) Español (de México)

 88. Spanish (Spain) Español (de España)

 89. Swedish Svenska

 90. Tagalog

 91. Tajik Тоҷикӣ

 92. Tamil தமிழ்

 93. Telugu తెలుగు

 94. Thai ไทย

 95. Triqui

 96. Turkish Türkçe

 97. Ukrainian Українська

 98. Upper Sorbian Hornjoserbsce

 99. Urdu اُردو

 100. Uzbek Oʻzbek tili

 101. Vietnamese Tiếng Việt

 102. Welsh Cymraeg

 103. Xhosa isiXhosa

Firefox Developer Edition

 1. Acholi

 2. Afrikaans

 3. Albanian Shqip

 4. Arabic عربي

 5. Aragonese aragonés

 6. Armenian Հայերեն

 7. Asturian Asturianu

 8. Azerbaijani Azərbaycanca

 9. Basque Euskara

 10. Belarusian Беларуская

 11. Bengali বাংলা

 12. Bosnian Bosanski

 13. Breton Brezhoneg

 14. Bulgarian Български

 15. Burmese မြန်မာဘာသာ

 16. Catalan Català

 17. Catalan (Valencian) Català (Valencià)

 18. Chinese (Simplified) 中文 (简体)

 19. Chinese (Traditional) 正體中文 (繁體)

 20. Croatian Hrvatski

 21. Czech Čeština

 22. Danish Dansk

 23. Dutch Nederlands

 24. English (British)

 25. English (Canadian)

 26. English (US)

 27. Esperanto

 28. Estonian Eesti keel

 29. Finnish suomi

 30. French Français

 31. Frisian Frysk

 32. Friulian Furlan

 33. Fulah Pulaar-Fulfulde

 34. Gaelic (Scotland) Gàidhlig

 35. Galician Galego

 36. Georgian ქართული

 37. German Deutsch

 38. Greek Ελληνικά

 39. Guarani Avañe'ẽ

 40. Gujarati (India) ગુજરાતી (ભારત)

 41. Hebrew עברית

 42. Hindi (India) हिन्दी (भारत)

 43. Hungarian magyar

 44. Icelandic íslenska

 45. Indonesian Bahasa Indonesia

 46. Interlingua

 47. Irish Gaeilge

 48. Italian Italiano

 49. Japanese 日本語

 50. Kabyle Taqbaylit

 51. Kannada ಕನ್ನಡ

 52. Kaqchikel Maya Kaqchikel

 53. Kazakh Қазақ

 54. Khmer ខ្មែរ

 55. Korean 한국어

 56. Latvian Latviešu

 57. Ligurian Ligure

 58. Lithuanian Lietuvių

 59. Lower Sorbian Dolnoserbšćina

 60. Macedonian Македонски

 61. Malay Melayu

 62. Marathi मराठी

 63. Nepali नेपाली

 64. Norwegian (Bokmål) Norsk bokmål

 65. Norwegian (Nynorsk) Norsk nynorsk

 66. Occitan (Lengadocian) occitan (lengadocian)

 67. Persian فارسی

 68. Polish Polski

 69. Portuguese (Brazilian) Português (do Brasil)

 70. Portuguese (Portugal) Português (Europeu)

 71. Punjabi (India) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

 72. Romanian Română

 73. Romansh rumantsch

 74. Russian Русский

 75. Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ

 76. Saraiki سرائیکی

 77. Sardinian Sardu

 78. Scots

 79. Serbian Српски

 80. Silesian Ślōnsko godka

 81. Sinhala සිංහල

 82. Slovak slovenčina

 83. Slovenian Slovenščina

 84. Songhai Soŋay

 85. Spanish (Argentina) Español (de Argentina)

 86. Spanish (Chile) Español (de Chile)

 87. Spanish (Mexico) Español (de México)

 88. Spanish (Spain) Español (de España)

 89. Swedish Svenska

 90. Tagalog

 91. Tajik Тоҷикӣ

 92. Tamil தமிழ்

 93. Telugu తెలుగు

 94. Thai ไทย

 95. Triqui

 96. Turkish Türkçe

 97. Ukrainian Українська

 98. Upper Sorbian Hornjoserbsce

 99. Urdu اُردو

 100. Uzbek Oʻzbek tili

 101. Vietnamese Tiếng Việt

 102. Welsh Cymraeg

 103. Xhosa isiXhosa