ਫਾਇਰਫਾਕਸ: ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਊਰਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਬਿਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ, ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ

ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਟਰੈਕਿੰਗ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੋ

ਟਰੈਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਲੁਕਵੇਂ ਟਰੈਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।