भविष्यलाई जाँची हेर्नुहोस्।

डेस्कटप, Android र iOS का लागी भविष्यमा निस्कने Firefox लाई सुरुमै चलाउनेहरूमा पर्नुहोस्।

TestFlight

Firefox for iOS को beta संस्करण Apple को TestFlight program मार्फत जाँच गर्नुहोस्।

  • कुनै चिजले काम गरिरहेको छैन? हामिलाई थाहा दिनुहोस्।