भविष्यलाई जाँची हेर्नुहोस्।

डेस्कटप, Android र iOS का लागी भविष्यमा निस्कने Firefox लाई सुरुमै चलाउनेहरूमा पर्नुहोस्।

TestFlight

Firefox for iOS को beta संस्करण Apple को TestFlight program मार्फत जाँच गर्नुहोस्।

कुनै चिजले काम गरिरहेको छैन? हामिलाई थाहा दिनुहोस्।