भविष्यलाई जाँची हेर्नुहोस्।

डेस्कटप, Android र iOS का लागी भविष्यमा निस्कने Firefox लाई सुरुमै चलाउनेहरूमा पर्नुहोस्।

Beta

सबैभन्दा स्थीर build मा बसेर भविष्यमा आउन लागेको बिशेषताहरू जाँच गर्नुहोस्।

तपाईंको सिस्टममा Firefox को लागि चाहिने आवश्यकताहरू अपुग हुन सक्छ, तर यी मध्य कुनै एउटा संस्करण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

कृपया Firefox स्थापना गर्न यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

Firefox गोपनीयता

Firefox Beta ले सुझावहरू स्वतः Mozilla लाई पठाउँछ। अझ जान्नुहोस्

Firefox राम्रो बनाउन हामिलाई सुझाव दिनुहोस्

Developer Edition

डेभेलोपर हरूकै लागि बनाइएको ब्राउजर मार्फत Build गर्नुहोस्, जाँच गर्नुहोस, र अरु कुराहरू गर्नुहोस्।

तपाईंको सिस्टममा Firefox को लागि चाहिने आवश्यकताहरू अपुग हुन सक्छ, तर यी मध्य कुनै एउटा संस्करण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

कृपया Firefox स्थापना गर्न यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

Firefox गोपनीयता

Firefox Developer Edition ले सुझावहरू स्वतः Mozilla लाई पठाउँछ। अझ जान्नुहोस्

Nightly

Test brand new features daily (or… nightly). Enjoy at your own risk.

तपाईंको सिस्टममा Firefox को लागि चाहिने आवश्यकताहरू अपुग हुन सक्छ, तर यी मध्य कुनै एउटा संस्करण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

तपाईँको सिस्टमले Firefox चल्नको लागि चाहिने अावश्यकताहरू पूरा गर्दैन।

कृपया Firefox स्थापना गर्न यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

Firefox गोपनीयता

Firefox Nightly ले सुझावहरू स्वतः Mozilla लाई पठाउँछ। अझ जान्नुहोस्

कुनै चिजले काम गरिरहेको छैन? हामिलाई थाहा दिनुहोस्।