भविष्यलाई जाँची हेर्नुहोस्।

डेस्कटप, Android र iOS का लागी भविष्यमा निस्कने Firefox लाई सुरुमै चलाउनेहरूमा पर्नुहोस्।

Beta

अरुसम्म पुग्नु अगावै Android को नवीनतम बिशेषताहरू प्रयोग गर्नुहोस्।

Firefox Beta ले सुझावहरू स्वतः Mozilla लाई पठाउँछ। अझ जान्नुहोस्

Firefox राम्रो बनाउन हामिलाई सुझाव दिनुहोस्

Nightly

नयाँ Android का विशेषताहरू जाँच्नुहोस्। आफ्नै जोखिममा आनन्द लिनुहोस्।

Firefox Nightly ले सुझावहरू स्वतः Mozilla लाई पठाउँछ। अझ जान्नुहोस्

कुनै चिजले काम गरिरहेको छैन? हामिलाई थाहा दिनुहोस्।