പുതിയ ഫയര്‍ഫോക്സ്

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത
  • രണ്ടിരട്ടി വേഗത

    ഫയർഫോക്സിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത്

  • ലഘു ഭാരം

    ക്രോമിനെക്കാള്‍ 30% മെമ്മറി ഉപയോഗം കുറവ്

  • ശക്തിയേറിയ സ്വകാര്യത

    ശരിക്കും സ്വകാര്യമായ ബ്രൌസിങ്ങ്, ട്രാക്കിങ്ങ് സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പെം