വിൻഡോസിനുള്ള മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

  • രണ്ടിരട്ടി വേഗത

    Firefox moves fast and treats your data with care - no ad tracking and no slowdown.
  • സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ള സ്വകാര്യത

    Live your life, Firefox isn’t watching. Choose what to share and when to share it.
  • തടസ്സമില്ലാത്ത ക്രമീകരണം

    Easy migration of preferences and bookmarks when you download Firefox for Windows.