ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക.

ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഓഎസ്സിലും മുള്ള ഭാവിയിലെ ഫയര്‍ഫോക്സ് റിലീസുകള്‍ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക.

Beta

ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായ പ്രീ റിലീസ് ബിൽഡിൽ വരാൻപോകുന്ന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുക.

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

ഫയര്‍ഫോക്സ് ബീറ്റ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വയമേ മോസില്ലയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. കൂടുതല്‍ അറിയുക

ഒരു സ്റ്റേബിള്‍ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പ്രകടനത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അവസാന ഘട്ട മിനുക്കുപണി നടത്താന്‍ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

ഡവലപ്പർ പതിപ്പ്

ഡവലപ്പർമാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരേയൊരു ബ്രൌസർ ഉപയോഗിച്ച് ബിൽഡ്, ടെസ്റ്റ്, സ്കെയ്‌ലും അതിൽ കൂടുതലും ചെയ്യുക.

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡെവലപ്പർ പതിപ്പ് സ്വതേ മോസില്ലയിലേക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ അയക്കും. കൂടുതല്‍ അറിയുക

Nightly

ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ വെബ് ബ്രൌസര്‍ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ, അത് മികച്ച ബ്രൌസർ ആക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക: ഫയർഫോക്സ് നൈറ്റലീ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക.

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

ഫയര്‍ഫോക്സ് നൈറ്റ്ലി പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വയമേവ മോസില്ലയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. കൂടുതല്‍ അറിയുക

പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക? ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.