അഭിനന്ദനങ്ങള്‍! ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വേഗതയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്കും നിങ്ങളുടെ ഫയര്‍ഫോക്സ് പുതുക്കുക.

കൂടുതല്‍ വേഗതയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്കും നിങ്ങളുടെ ഫയര്‍ഫോക്സ് പുതുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതു് ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ ഇറക്കാത്ത പതിപ്പാണു്.

You’re using an insecure, outdated operating system no longer supported by Firefox.

Firefox

Mozilla

പുതിയ ഫയര്‍ഫോക്സ്

ഇനിയെന്നും വേഗതയോടെ.

ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

Screenshot
  • രണ്ടിരട്ടി വേഗത

    ഫയർഫോക്സിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത്

  • ലഘു ഭാരം

    ക്രോമിനെക്കാള്‍ 30% മെമ്മറി ഉപയോഗം കുറവ്

  • ശക്തിയേറിയ സ്വകാര്യത

    ശരിക്കും സ്വകാര്യമായ ബ്രൌസിങ്ങ്, ട്രാക്കിങ്ങ് സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പെം

കൂടുതല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷന്‍ രീതികളും മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും

ഫയര്‍ഫോക്സ് വിന്റോസിന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യു

മാക്ക് ഒഎസിനായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഫയര്‍ഫോക്സ് ലിനക്സിന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യു

ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത