ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക.

ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഓഎസ്സിലും മുള്ള ഭാവിയിലെ ഫയര്‍ഫോക്സ് റിലീസുകള്‍ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക.

TestFlight

ആപ്പിളിന്റെ TestFlight പ്രോഗ്രാം മുഖേന iOS നായുള്ള ഫയര്‍ഫോക്സ് ബീറ്റ പതിപ്പുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുക.