ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി ബ്രൗസ് ചെയ്യുക.

ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഓഎസ്സിലും മുള്ള ഭാവിയിലെ ഫയര്‍ഫോക്സ് റിലീസുകള്‍ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക.

TestFlight

ആപ്പിളിന്റെ TestFlight പ്രോഗ്രാം മുഖേന iOS നായുള്ള ഫയര്‍ഫോക്സ് ബീറ്റ പതിപ്പുകള്‍ പരീക്ഷിക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ അംഗ്വത്വം എടുക്കുക

പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക? ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.