പൂർണ്ണമായി പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ

ഭാഷ ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale ഡൗൺലോഡ് ഡൗൺലോഡ്

പൊരുത്തമുള്ള ഭാഷകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.